Какво е макулен едем ?

Макулният едем представлява силно задебеляване на макулата (централната част на ретината) вследствие натрупване на течност и/или липопротеини. Според специалистите това е главната причина за намаляване на зрението при пациенти със захарен диабет тип 1 и тип 2. Развитието на макулен едем води до сериозно увреждане на зрителната острота и цветоусещане. Усложнението е свързано и с невъзможността за детайлизиране на предмети и лица, тъй като на макулата дължим централното си зрение. Макулният едем е най-тежкото усложнение на диабетната ретинопатия.

Рисковите фактори за развитие на диабетна ретинопатия, респективно на макулен едем са:

 • Давност на диабета – Пациенти с давност на диабета 10 год. и повече са с по-висок риск от развитие на усложнения в ретината
 • Контрол на кръвната захар – Лошият контрол на диабета, с чести състояния на хипо- или хипергликемии е доказан рисков фактор за ранно развитие на диабетна ретинопатия с усложнения
 • Възраст – при пациенти с развиването на ретинопатия при Диабет тип 1 се увеличават с възрастта, такава зависимост не се наблюдава при Диабет тип 2.
 • Хипертония – нножество проучвания доказват, че хипертонията е рисков фактор за проявата на диабетна ретинопатия и макулен едем.
 • Нефропатия – наличието на високостепенна протеинурия при диабетици тип 1 в 97% води до развитие на диабетен макулен едем
 • Фамилна обремененост – приема се наличието на генетична предиспозиция при развитието на диабетна ретинопатия. Пациентите с HLA DR4 и липсващ HLA DR3 са високорискови
 • Серумни липиди – високите стойности на холестерола и серумните липиди са предпоставка за отлагане на твърди ексудати в макулната зона
 • Бременност – диабетичките с тип 1 диабет по време на бременност имат 3.2 пъти по-голяма вероятност от развитието на диабетна ретинопатия

Диагностика

Изследването на пациентите обикновено включва задълбочена анамнеза с отчитане давността на диабета, наличие на рискови фактори, контрол на кръвната захар. Търсят се клиничните белези на диабетна ретинопатия с директна и индиректна офталмоскопия. Изследва се зрителната острота. Особено важна е ролята на флуоресциновата ангиография за определяне формата, степеннта на засягане. Напоследък в офталмологичната практика широко навлезе и един нов метод на диагностика – оптичната кохерентна томография (ОСТ). Тя се нарича още “оптична биопсия” на окото, при която могат да се огледат очните структури, подобно на хистологичен препарат. Изследването се извършва на тясна зеница и дава много ценна информация, особено за наличието на сигнификантен ретинен едем. Значително се улеснява и документирането на ефекта от проведената терапия с ОСТ програмите за анализ.

На базата на ОСТ се въведе нова класификация на диабетния макулен едем:

 • Дифузен едем.
 • Кистоиден едем.
 • Едем със серозно отлепване на ретината.

Последните два вида диабетен макулен едем се развиват при голяма давност на едема и винаги са свързани със сериозни рискове за зрението!

Лечение на макулен едем

 • Лазертерапията е един от основните методи за лечение. Доказано е, е тя намалява с 50% риска от слепота
 • Анти-VEGF препарати – инхибиторите на VEGF стопират процесите на неоангиогенеза и редуцират възпалителната реакция. Добри резултати се постигат при комбинираните терапии на анти-VEGF с лазер терапията. В повечето случаи на изразен едем това е и най-често използуваната комбинация – 3 инжекции анти – VEGF препарат и лазер лечение

Очна клиника “Д-р Голев” Разполага с най-модерната апаратура за диагностика и лечение, както на макулен едем на окото така и на всички останали заболявания.

ОЧНА КЛИНИКА “ГОЛЕВ”

 • 0877 505 151
 • гр.Хасково, бул.България 43
 • 0887807667
 • гр.Димитровград, бул. Трети Март 2/Д
 • 0877845799
 • гр.Харманли, бул. България 46